Selecteer een pagina

Wil je een eigen bedrijf beginnen op IBiza en neem je geen bestaand bedrijf over (traspaso), dan zal je ook een keuze moeten maken over de bedrijfsvorm.
* Comerciante individual of Autónomo = Eenmanszaak
* Comunidad de Bienes = Gemeenschap van goederen
* Sociedad Civil = Burgerlijke maatschap
* Sociedad Regular Colectiva, S.R. of S.R.C. = Vennootschap onder firma
* Sociedad en comanditaria = Commanditaire vennootschap
* Sociedad Limitada, S.L. = Besloten vennootschap (BV)
* Sociedad Anónima, S.A. = Naamloze vennootschap (NV)

Waarom de een of de ander?
Ligt er aan of je alleen gaat beginnen of met anderen; of je veel of weinig risico loopt, of je wel of geen personeel in dienst neemt; en nog veel andere aspecten.

Aansprakelijkheid
Bij de eerste vijf genoemde ondernemingsvormen is de ondernemer zelf persoonlijk aansprakelijk. Bij de besloten en naamloze vennootschappen, waar sprake is van een gelimiteerde aansprakelijkheid zoals de S.A. of de S.L., geldt de aansprakelijkheid slechts voor het gestorte kapitaal.

Belasting betalen
Bij de eerste vijf genoemde ondernemingsvormen betaalt de ondernemer zelf de belasting over de gemaakte winst, middels de inkomstenbelasting. Bij de S.L. en S.A. betaalt u vennootschapsbelasting (Impuesto sobre la renta de sociedades). Een ondernemer of zelfstandige moet elk kwartaal een belastingaangifte indienen en vooruitbetalingen doen op het geschatte belastingbedrag dat hij voor dat jaar verschuldigd is.

Startkapitaal
Voor het oprichten van een S.A. is een minimum kapitaal van ongeveer 60.000 euro nodig, waarvan 25 % bij oprichting moet worden voldaan. Gaat u een S.L. (= meest gebruikt: vergelijkbaar met de Nederlandse B.V.) oprichten moet een startkapitaal van ongeveer 3.000 euro gestort worden.

Wat moet je doen voor het starten van een bedrijf in Spanje
* De bedrijfsnaam registreren bij het centrale handelsregister (Registro Mercantil Central).
* Opmaken van een oprichtingsakte (escritura de constitución) ten overstaan van een in Spanje gevestigde notaris.
* Inschrijving bij het Spaanse handelsregister (Registro Mercantil). Voor eenmanszaken is dit niet verplicht.
* Aanvragen van een B.T.W.-nummer (Código de Identificación Fiscal, CIF) bij het districts-kantoor van de Spaanse belastingdienst (Delegación de Hacienda van de Agencia Tributaria).
* Het huren of kopen van een bedrijfsgebouw. Vraag bij de gemeente (Ayuntamiento) na of het bestemmingsplan geen problemen oplevert. Bij aankoop van het gebouw dient de officiële akte, die door de notaris wordt opgemaakt, te worden ingeschreven in het Eigendomsregister (Registro de la Propiedad Inmobiliaria) en worden aangegeven bij de provinciale belastingdienst (Delegación Provincial de Hacienda).
* Voor het bouwen of verbouwen van bedrijfsgebouwen dient u een bouwvergunning (Licencia de Obras) bij de gemeente aan te vragen.
* Aanvragen van een bedrijfsvergunning (Licencia de actividades e instalaciones) bij de gemeente (Ayuntamiento). Na het toekennen van de vergunning volgt een inspectie door de gemeente waarbij nagegaan wordt of de roerende goederen zoals machines e.d. overeenkomen met de in de aanvraag verstrekte informatie. Als alles in orde is wordt een goedkeuringsakte afgegeven (Acta de Ocupación y Funcionamiento). Deze procedure kan 3 maanden duren.
* Registreren van de bedrijfsactiviteit en het betalen van belasting (Impuesto sobre Actividades Económicas).
* Het aannemen van personeel en het regelen van arbeidscontracten. De registratie van de sociale zekerheid van de werknemers bij de provinciale vestiging van het Ministerie van Sociale Zaken (Tesorería Territorial de la Seguridad Social).
* Begint u als kleine zelfstandige (Autónomo), dan dient u zich in te schrijven in een speciaal register (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) bij de Tesorería Territorial de la Seguridad Social).
* Legaliseren van de Handelsboeken (Legalización de los Libros de Comercio) in het Handelsregister (Registro Mercantil).

Kortom: een hele hoop zaken regelen.
💡TIP❗️Begin eerst met je plan: wat wil je gaan doen en waarom? Kies er dan de rechtsvorm bij en ga dan aan de slag met al die papierwinkle in orde maken.
LET OP‼️ Van dromen kan niemand leven ….